Site menu:

Latest news:

August 2, 2008 :
Regional Diocesan Assembley

more»

Gospel of the week :

Matthew 14:22-23

Welcome to El Shaddai DWXI-PPFI


Greetings!!!

Welcome to El Shaddai PFCC 12. Sa wikang Hebreo, ang EL SHADDAI ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat (Genesis 17:1 , 35:11). Siyang lumikha ng langit at lupa, siya ang Diyos ng bansang Israel - - Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon ngayon at magpakailanman (Hebreo 13:8). Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng DWXI (EL SHADDAI) Prayer Partners Foundation International Inc. na inihayag sa lahat ang salita ng Diyos - - Ang Kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso, at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan; mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual, at higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na Anak, ang Panginoong Jesu-Cristo.

GOD BLESS and more power!!!

EL SHADDAI DWXI-PPFI